Consumenten

Artikel 1 – Begrippen

Opdrachtnemer: In-spired ingeschreven in het KvK onder nummer 80567533

Klant: De natuurlijke persoon, lees consument, die aan In-spired een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching en/of aanverwante werkzaamheden.

Partijen: Opdrachtnemer en Klant gezamenlijk.

Diensten: Alle coaching/training werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander nader omschreven in de Overeenkomst. Diensten worden zowel fysiek als digitaal geleverd.

Producten: Waaronder begrepen maar niet beperkt tot een schriftelijke afstemming, naslagwerk of andere soortgelijke documenten ter ondersteuning van de trainingen.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Klant en In-spired tot het verlenen van diensten door In-spired ten behoeve van Klant, zoals de getekende offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst welke is gesloten met een natuurlijk persoon, lees de Klant.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen In-spired en een Klant waarop In-spired deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
2.4 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.5 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Dit is nimmer ten nadele van de Klant.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1 Alle gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. In-spired is slechts aan een offerte gebonden na schriftelijke bevestiging van haar kant. Na bevestiging komt de Overeenkomst tot stand.
3.2 De prijzen in de offertes zijn inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen zal In-spired zich inspannen om deze na te komen. Hierover zal In-spired heldere afspraken maken in de Overeenkomst. Indien levering niet haalbaar is vanwege onvoorziene omstandigheden zal In-spired met Klant in gesprek gaan om tot een minnelijke oplossing te komen.
3.4 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Uitvoering
4.1 In-spired voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
4.2 De dienstverlening is altijd op basis van een inspanningsverplichting.
4.3 In-spired heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
4.4 De Klant heeft een verantwoordelijkheid dat In-spired tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Sommige diensten zijn op een vastgestelde datum in groepsverband. Wanneer Klant deze sessie mist is dit op eigen risico en heeft Klant geen recht op teruggave van het betaalde bedrag wanneer niet tijdig en op de juiste wijze is geannuleerd. Zie hiervoor artikel 9.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid
5.1 Gesprekken tussen Klant en In-spired worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In-spired zal aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken met Klant, tenzij de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven.
5.2 Indien Klant nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is toestemming van de ouders nodig.
5.3 In-spired zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst met Klant alle gegevens en kennis van Klant die in het kader van de Overeenkomst met Klant zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan. Voorgaande gaat niet op met de eventuele verplichting die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op In-spired legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
5.4 Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevoeligheid van de gegevens die hij deelt met In-spired. Sommige trajecten kunnen als diepgaand en emotioneel uitdagend worden ervaren afhankelijk van de invulling van de Klant. In-spired is nimmer aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen als gevolg van de informatie die de Klant zelf met In-spired deelt.
5.5 Klant is bekend met het feit dat In-spired geen therapeuten en/of psychologen in dienst heeft. Bij diepgaande mentale problematiek is de Klant altijd verantwoordelijk om zelf passende hulp te zoeken. In-spired is hiervoor nimmer verantwoordelijk en kan dus ook geen adviezen geven op die specialismen.
5.6 Klant krijgt tijdens de dienstverlening toegang tot een online leeromgeving. Met de leverancier zijn schriftelijke afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Klant zo goed mogelijk geborgd zijn.
5.7 Klant heeft één jaar toegang tot de online leeromgeving na het aangaan van de Overeenkomst tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.
5.8 Vertrouwen is ontzettend belangrijk tijdens de trainingen. In-spired is dan ook heel transparant over haar werkwijze ten aanzien van persoonsgegevens. Om haar dienstverlening goed uit te voeren zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Zie vooral de privacyverklaring voor uitgebreide informatie.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid
5.1 Gesprekken tussen Klant en In-spired worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In-spired zal aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken met Klant, tenzij de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven.
5.2 Indien Klant nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is toestemming van de ouders nodig.
5.3 In-spired zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst met Klant alle gegevens en kennis van Klant die in het kader van de Overeenkomst met Klant zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan. Voorgaande gaat niet op met de eventuele verplichting die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op In-spired legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
5.4 Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevoeligheid van de gegevens die hij deelt met In-spired. Sommige trajecten kunnen als diepgaand en emotioneel uitdagend worden ervaren afhankelijk van de invulling van de Klant. In-spired is nimmer aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen als gevolg van de informatie die de Klant zelf met In-spired deelt.
5.5 Klant is bekend met het feit dat In-spired geen therapeuten en/of psychologen in dienst heeft. Bij diepgaande mentale problematiek is de Klant altijd verantwoordelijk om zelf passende hulp te zoeken. In-spired is hiervoor nimmer verantwoordelijk en kan dus ook geen adviezen geven op die specialismen.
5.6 Klant krijgt tijdens de dienstverlening toegang tot een online leeromgeving. Met de leverancier zijn schriftelijke afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Klant zo goed mogelijk geborgd zijn.
5.7 Klant heeft één jaar toegang tot de online leeromgeving na het aangaan van de Overeenkomst tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.
5.8 Vertrouwen is ontzettend belangrijk tijdens de trainingen. In-spired is dan ook heel transparant over haar werkwijze ten aanzien van persoonsgegevens. Om haar dienstverlening goed uit te voeren zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Zie vooral de privacyverklaring voor uitgebreide informatie.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De prijs van In-spired bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde dienst.
6.2 In-spired behoudt zich het recht voor de prijs tussentijds te verhogen. Mocht dit gebeuren binnen 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Klant zal tijdig op de hoogte worden gesteld van een mogelijk voorgenomen prijswijziging.
6.3 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw tenzij expliciet anders overeengekomen met de klant.

Artikel 7 – Betaling, opschorting en beëindiging
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na het plaatsen van een bestelling / het sluiten van de Overeenkomst door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde rekeningnummer van In-spired.
7.2 Bij overschrijding van deze termijn zal Klant een redelijk termijn van 14 dagen krijgen middels een schriftelijke ingebrekestelling om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Mocht betaling na deze termijn wederom uitblijven is Klant van rechtswege in verzuim.
7.3 Indien de Klant in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien In-spired invorderingsmaatregelen treft tegen de Klant die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de Klant. Daarnaast maakt In-spired vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente.
7.4 In-spired is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de Klant volledig zijn voldaan. In-spired is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
7.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Klant dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij In-spired. Het uiten van bezwaren schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 8 – Beperkte aansprakelijkheid
8.1 In-spired is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Klant onjuiste informatie verstrekt.
8.2 In-spired is tegenover Klant slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien In-spired niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 In-spired is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en/of immateriële schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van In-spired, alsmede tenzij haar verzekering de schade dekt, in welk geval de aansprakelijkheid van In-spired beperkt blijft tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
8.4 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van In-spired jegens Klant te allen tijde begrensd tot de factuurwaarde van de opdracht inclusief btw, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5 Indien Klant een eventuele vordering jegens In-spired niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 9 – Annulering
9.1 Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen, lees annuleren. De herroepingstermijn begint te lopen op het moment dat de bestelling/overeenkomst door In-spired is bevestigd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Klant via e-mail dit kenbaar maken aan In-spired. Deze zal door In-spired worden bevestigd.
9.2 Wanneer de Overeenkomst wordt herroepen alvorens de dienstverlening is gestart zal In-spired geen kosten in rekening brengen mits dit 14 dagen voor aanvang van de training gebeurt. Gebeurt het binnen die 14 dagen voor de dienstverlening dan zal In-spired met Klant zoeken naar een nieuwe datum.
9.3 Indien het trainingstraject reeds in gang is gezet worden er annuleringskosten in rekening gebracht aan Klant voor de reeds geleverde diensten en daarmee gemaakte kosten door In-spired. Dit wordt vastgesteld door het totaalbedrag te delen door het aantal trainingen dat reeds is uitgevoerd.

Artikel 10 – Overmacht 10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan In-spired kan worden toegerekend in een geval van overmacht, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van kan worden verlangd. 10.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals pandemie, burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 10.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan worden voldaan. 10.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 10.5 In-spired is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
11.1 In-spired is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Klant verstrekte of in het kader van
de Overeenkomst gebruikte diensten en producten. Hieronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, afbeeldingen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
11.2 Klant mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In-spired geen gebruik maken van deze diensten en/of producten waarop In-spired rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
11.3 In-spired is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zal geen gebruik worden gemaakt van vertrouwelijke informatie dan wel informatie waarmee de Klant geïdentificeerd kan worden behoudens schriftelijke goedkeuring van Klant.

Artikel 12 – Geschillenbeslechting
12.1 Op de rechtsverhouding tussen Klant en In-spired is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien In-spired en Klant een geschil hebben voortvloeiend uit de Overeenkomst, trachten zij eerst dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen.
12.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, of Klant kiest ervoor om geen gebruik te maken van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Bedrijven

Artikel 1 – Begrippen
Opdrachtnemer: In-spired ingeschreven in het KvK onder nummer 80567533
Opdrachtgever: De rechtspersoon die aan In-spired een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching en/of aanverwante werkzaamheden voor een of meerdere van de werknemers van Opdrachtgever.
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coaching traject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden op initiatief van Opdrachtgever. In de meeste gevallen is dit de werknemer van Opdrachtgever.
Diensten: Alle coaching/training werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander nader omschreven in de Overeenkomst. Diensten worden zowel fysiek als digitaal geleverd.
Producten: Waaronder begrepen maar niet beperkt tot een schriftelijke afstemming, naslagwerk of andere soortgelijke documenten ter ondersteuning van de trainingen.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en In-spired tot het verlenen van diensten door In-spired ten behoeve van Opdrachtgever, zoals de getekende offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst welke is gesloten met een rechtspersoon, lees de Opdrachtgever.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen In-spired en een Opdrachtgever waarop In-spired deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
2.4 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.5 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1 Alle gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. In-spired is slechts aan een offerte gebonden na schriftelijke bevestiging van haar kant. Na bevestiging komt de Overeenkomst tot stand.
3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis- of verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Eventuele overige kosten worden altijd met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen.
3.3 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen zal In-spired zich inspannen om deze na te komen. Hierover zal In-spired heldere afspraken maken in de Overeenkomst. Indien levering niet haalbaar is vanwege onvoorziene omstandigheden zal In-spired met Opdrachtgever in gesprek gaan om tot een minnelijke oplossing te komen.
3.4 Mondelinge aanvaarding door de Opdrachtgever verbindt slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Uitvoering
4.1 In-spired voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
4.2 De dienstverlening is altijd op basis van een inspanningsverplichting.
4.3 In-spired heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
4.4 De Opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid dat In-spired tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Sommige diensten zijn op een vastgestelde datum in groepsverband. Wanneer de Deelnemer deze sessie mist is dit op risico van de Opdrachtgever en heeft Opdrachtgever geen recht op teruggave van het betaalde bedrag wanneer niet tijdig en op de juiste wijze is geannuleerd. Zie hiervoor artikel 9.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid
5.1 Gesprekken tussen Deelnemer en In-spired worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In-spired zal aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken met Deelnemer, tenzij de Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
5.2 Indien Opdrachtgever wenst een werknemer te laten deelnemen die niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is Opdrachtgever verplicht om toestemming van de ouders te verkrijgen. Anders zal deze werknemer niet kunnen deelnemen.
5.3 Opdrachtgever en de Deelnemer zijn zelf verantwoordelijk voor de gevoeligheid van de gegevens die zij delen met In-spired. Sommige trajecten kunnen als diepgaand en emotioneel uitdagend worden ervaren afhankelijk van de invulling van de Deelnemer. In-spired is nimmer aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen voor de Deelnemer als gevolg van de informatie die Opdrachtgever en/of Deelnemer met In-spired deelt.
5.4 Opdrachtgever en de Deelnemer zijn bekend met het feit dat In-spired geen therapeuten en/of psychologen in dienst heeft. Bij diepgaande mentale problematiek is de werknemer altijd verantwoordelijk om zelf passende hulp te zoeken. In-spired is hiervoor nimmer verantwoordelijk en kan dus ook geen adviezen geven op die specialismen.
5.5 Deelnemer krijgt tijdens de dienstverlening toegang tot een online leeromgeving. Met de leverancier zijn schriftelijke afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Deelnemer zo goed mogelijk geborgd zijn.
5.6 Deelnemer heeft één jaar toegang tot de online leeromgeving na het aangaan van de Overeenkomst tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.
5.7 Opdrachtgever heeft geen toegang tot de online leeromgeving van de Deelnemer behoudens expliciete toestemming van de Deelnemer.
5.8 Vertrouwen is ontzettend belangrijk tijdens de trainingen. In-spired is dan ook heel transparant over haar werkwijze ten aanzien van persoonsgegevens. Om haar dienstverlening goed uit te voeren zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Zie vooral de privacyverklaring voor uitgebreide informatie.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De prijs van In-spired bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid. Dit zal blijken uit de Overeenkomst.
6.2 In-spired behoudt zich het recht voor de prijs tussentijds te wijzigen. Mogelijke prijswijzigingen zullen altijd plaatsvinden binnen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gesteld van een mogelijk voorgenomen prijswijziging.
6.3 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw tenzij expliciet anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Betaling, opschorting en beëindiging
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling / het sluiten van de Overeenkomst door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde rekeningnummer van In-spired.
7.2 Bij overschrijding van deze termijn zal Opdrachtgever een redelijk termijn van 14 dagen krijgen middels een schriftelijke ingebrekestelling om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Mocht betaling na deze termijn wederom uitblijven is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
7.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien In-spired invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de Opdrachtgever. Daarnaast maakt In-spired vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente.
7.4 In-spired is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de Opdrachtgever volledig zijn voldaan. In-spired is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
7.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij In-spired. Het uiten van bezwaren schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 8 – Beperkte aansprakelijkheid
8.1 In-spired is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtgever en/of haar werknemers onjuiste informatie verstrekt.
8.2 In-spired is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien In-spired niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 In-spired is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en/of immateriële schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van In-spired, alsmede tenzij haar verzekering de schade dekt, in welk geval de aansprakelijkheid van In-spired beperkt blijft tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
8.4 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van In-spired jegens Opdrachtgever te allen tijde begrensd tot de factuurwaarde van de opdracht inclusief btw, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5 Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens In-spired niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 9 – Annulering
9.1 Opdrachtgever heeft het recht om met opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen, lees annuleren, met in acht neming van artikel 9.2. De herroepingstermijn begint te lopen op het moment dat de bestelling/overeenkomst door In-spired is bevestigd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Opdrachtgever via e-mail dit kenbaar maken aan In-spired. Deze zal door In-spired worden bevestigd.
9.2 Wanneer de Overeenkomst wordt herroepen alvorens de dienstverlening is gestart zal In-spired geen kosten in rekening brengen mits dit 14 dagen voor aanvang van de training gebeurt. Gebeurt het binnen die 14 dagen voor de dienstverlening dan zal In-spired 50% van het totaalbedrag in rekening brengen bij Opdrachtgever. Wanneer de dienstverlening reeds is gestart dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
9.3 Wanneer Opdrachtgever een langdurige overeenkomst met In-spired heeft afgesloten is er geen opzegmogelijkheid voor Opdrachtgever tenzij dit expliciet zo schriftelijk is vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan In-spired kan worden toegerekend in een geval van overmacht, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van kan worden verlangd.
10.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals pandemie, burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
10.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan worden voldaan.
10.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
10.5 In-spired is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Geheimhouding
11.1 Opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van In-spired ontvangt geheim. Dit geldt voor alle andere informatie waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen.
11.2 De Opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 genoemde informatie ook geheimhoudt.
11.3 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
12.1 In-spired is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of in het kader van de Overeenkomst gebruikte diensten en producten. Hieronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, afbeeldingen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
12.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In-spired geen gebruik maken van deze diensten en/of producten waarop In-spired rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
12.3 In-spired is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zal geen gebruik worden gemaakt van vertrouwelijke informatie dan wel informatie waarmee de Opdrachtgever geïdentificeerd kan worden behoudens schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Boete
13.1 Indien de Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, lees artikel 11 en 12, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000, –
13.2 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
13.3 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Geschillenbeslechting
14.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en In-spired is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien In-spired en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit de Overeenkomst, trachten zij eerst dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen.
14.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter aan de rechtbank Rotterdam te Nederland.