Inspired by groei-IT

Beste bezoeker,


Van harte welkom op de website van Inspired by groei-IT, gevestigd te Capelle aan den IJssel (2908 LP) aan de Rietbaan 10 ingeschreven in het KVK onder nummer 75830140. In deze privacyverklaring word jij geïnformeerd over diverse punten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo weet jij welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jouw rechten en hoe je deze kan gebruiken. Groei-IT hecht veel waarde aan vertrouwen en daarom mag jij erop vertrouwen dat Groei-IT verantwoord met jouw gegevens omgaat. Zo wordt er niet te veel gevraagd en wordt er gezorgd voor de juiste waarborgen.


Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of over andere zaken die te maken hebben met jouw persoonsgegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen via info@groei-IT.nl Groei-IT is voor de verwerking van gegevens die van jou worden ontvangen of opgevraagd, verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

1. Persoonsgegevens

Groei-IT verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die jij zelf hebt verstrekt of die via openbare
registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen
(denk aan social media) zijn verkregen.
Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Foto’s
• IBAN-rekeningnummer

2. Doeleinden

Communicatie
Indien je contact met Groei-IT hebt opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp of social media, dan heeft Groei-IT van jou gegevens ontvangen. Deze zijn nodig om te kunnen reageren op jouw bericht aan Groei-IT.

Dienstverlening
Jouw gegevens zijn nodig om offertes en facturen te kunnen sturen. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en zijn de gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens worden dan in elk geval verwerkt gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als je Groei-IT een opdracht hebt gegeven, dan worden slechts de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling is zichtbaar van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Beheer klantenbestand
Groei-IT verwerkt contactgegevens ((bedrijfs-)naam, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, adres bedrijf, KvK-nummer bedrijf) van haar (potentiële) klanten voor het bijhouden en analyseren van de verkoop van haar producten en diensten. Verder verwerkt groei-IT persoonsgegevens die kandidaten delen via zijn of haar LinkedIn profiel.

Promotie
Tijdens de workshops die Groei-IT verzorgd worden soms foto’s gemaakt om de sfeer goed vast te leggen en zo een indruk te geven voor andere (potentiële) klanten. Het kan zijn dat jij zichtbaar bent op zo’n foto. Verder maakt groei-IT gebruik van interviews van IT-professionals. Het kan dus zijn dat groei-IT jouw verhaal als professional deelt op social media. Mocht jouw foto of verhaal gebruikt worden dan zal je vooraf hierover worden geïnformeerd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, stuur dan vooral een bericht naar info@groei-IT.nl

Werving
Groei-IT wil top IT-talent binden aan prachtige werkgevers. Hiervoor maakt groei-IT onder andere gebruik van LinkedIn Recruiter Lite. Mogelijk wordt jour LinkedIn profiel voorgesteld aan een van de Opdrachtgevers van groei-IT. Het gaat hier om informatie die jijzelf op jouw LinkedIn profiel hebt geplaatst. Groei-IT doet dit op basis van een gerechtvaardigd belang. Groei-IT verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van kandidaten. Mogelijke bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn tijdens een werving- en selectieprocedure zullen rechtstreeks bij de kandidaat worden opgevraagd door onze Opdrachtgevers. Wij verwijzen dan ook graag naar de privacyverklaring van desbetreffende Opdrachtgever indien jij hier vragen over hebt.

Website
Groei-IT wil zich altijd blijven verbeteren voor haar klanten en de website is geen uitzondering. Het is daarom mogelijk dat jouw persoonsgegevens beperkt worden gebruikt om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden, voor (technisch) onderhoud en beveiliging van de website.

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Om de diensten optimaal aan te bieden maakt Groei-IT gebruik van diverse leveranciers. Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende diensten, waaronder verwerkers van Groei-IT:
• Hosting van de website
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Microsoft-Office
• LinkedIn Recruiter Lite
Indien Groei-IT werkt met ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn en het is noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, draagt Groei-IT zorg voor de juiste contractuele afspraken om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Jouw gegevens worden verder niet aan anderen doorgegeven, tenzij Groei-IT daartoe wettelijk verplicht is om informatie aan bepaalde derden te verstrekken.

Doorgifte derde landen
Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, maar soms is het onvermijdelijk om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Er wordt pas informatie gedeeld met leveranciers waarbij de informatie wordt opgeslagen buiten Europa, indien zij kunnen aantonen te voldoen aan alle eisen van de AVG. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, zijn contractuele afspraken gemaakt.

4. Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat jij vraagt jouw gegevens te verwijderen. Zo zal groei-IT-facturen met persoonsgegevens minimaal 7 jaar bewaren om aan haar wettelijke plicht te voldoen. In het uitzonderlijke geval dat groei-IT een cv verwerkt van jou dan zal deze binnen 4 weken na de sollicitatieprocedure worden verwijderd tenzij jij groei-IT geeft om deze langer te bewaren. Verder worden er klantgegevens gearchiveerd ten behoeve van kennismanagement, toekomstige dienstverlening en indien nodig bij het behandelen van geschillen.

5. Jouw rechten

Groei-IT informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van onderstaande rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@groei-IT.nl

Jij hebt het recht om jouw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heb jij het recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet meer klant bent van Groei-IT. Daarnaast heb jij ook het recht de verwerking van jouw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze niet kloppen of verwijderd moeten worden. Tot slot heb je de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Mocht je een klacht hebben over de wijze waarop Groei-IT omgaat met jouw persoonsgegevens dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens moeten uiteraard goed worden beschermd. Daarom maakt Groei-IT gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en organisatorische procedures om deze bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen jou en de website (herkenbaar aan: https://). Verder worden administraties versleuteld opgeslagen.

7. Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten draaien wordt er gebruik gemaakt van cookies. Door het plaatsen van functionele cookies wordt het websitebezoek voor jou een stuk aangenamer. Op deze manier hoef jij bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Meer informatie vind je op de cookieverklaring van de website.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd van tijd tot tijd, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd of dat er wetwijzigingen hebben plaatsgevonden. Groei-IT zal de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal er direct met jou contact worden gezocht.